Az egyesület célja, hogy az adott régióban a gyermekek és fiatalok, diákok egyéni és közösségi aktivitásában, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálatában, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítésében szerepet vállaljon.

Célunk azon fiatalok segítése, akik önhibájukon kívül szociálisan hátrányos helyzetűek. Célunk tanácsadói iroda kiépítése, a hozzá kapcsolódó szolgáltatás biztosítása, szabadidő, sport és kulturális rendezvények, mentálhigiéniás programok szervezése.

Célunk felhívni az ifjú társadalom figyelmét a mindennapos devianciák veszélyeire

További célunk a vidékfejlesztés, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése, korunk kihívásaihoz alkalmazkodó vidéki jövedelemszerző tevékenységek támogatása ismeretterjesztéssel, képzésekkel, helyi termékek fejlesztésével. Továbbá a munkaerőpiaci-integráció, és helyi, regionális valamint országos szintű foglalkoztatottság-növelés segítése képzéssel, oktatással, tájékoztatással, különös tekintettel a vidéki hátrányos helyzetben lévő emberek körében.

 Egyik fontos prioritása a közösségnek a környezetvédelem, a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése, a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése; növelni a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamosenergia szerepét az összenergia felhasználáson belül. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani mind a lakossági mind a közületi épületenergetikai fejlesztések bevezetésére.

 A társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatásán keresztül tudatos fogyasztói magatartásmintákat szeretnénk megszilárdítani, nem csupán elméleti oktatás keretében, hanem konkrét, fizikailag is megvalósuló projektek által. Ezen belül kiemelt célterületként kezeljük az anyagtakarékosság, a hulladék megelőzés, illetve szelektív hulladékgyűjtés igényének kialakítását. Az energia- és víztakarékosság módszereinek és lehetőségeinek megismertetésével egyaránt szeretnénk környezettudatos fogyasztói viselkedésekre átnevelni a felnőtt korosztályt, és ezen magatartásmintákat interiorizálni a felnövekvő új generációkban. Ennek érdekében feladatként tűzzük ki, hogy a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata. Célunk olyan programok megvalósítása, melyek a célközönség számára lehetőségeket teremtenek tájékozódásra, tanulásra, képességfejlesztésre mindennapi életvitelük során.

 Az innováció népszerűsítése, a fenntartható kutatás-fejlesztés gazdasági hasznosságának tudatosítása különösen a fiatalok körében.

 Az egyesület célja a magyar mezőgazdaság stabilitásának minden eszközzel történő segítése. A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, valamint a kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek gazdaságunk alappilléreit jelenthetik, mely által nagymértékben csökkenthető az idegen tőkétől való függőségünk. Nemzetgazdasági hatásain túl komoly társadalmi, szociológiai jelentősséggel bír, mivel egy jól szervezett, megfelelően működő agrárium a lakosság széles rétegei számára tud munkát és megélhetést biztosítani, csökkentve az alulképzettségből, korosztályi jellmzőkből fakadó hátrányokat.

 A közösségi alapú mezőgazdálkodás népszerűsítése, ennek kapcsán rendezvények, elméleti és gyakorlati képzések, fórumok szervezése.

 Használaton kívüli mezőgazdasági területek használatba történő bevonása, a városi és vidéki területek revitalizációja és rehabilitációja figyelmet szentelve a fentebb kitűzött céloknak. Közösségi alapú kulturális rendezvények szervezése, és az ehhez hasonló rendezvényeken való megjelenés.